Баннер

Коментар редакції щодо цитати з наказу № 245/30113 НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ від 06.02.2017 № 174 «Про внесення змін до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам»:

«…навчально-­методичні та наукові праці, які опубліковані після захисту дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не менше однієї публікації у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та не є перекладами з інших мов;»

По-перше, в даному пункті Наказу нічого не сказано щодо мови публікації навчально-­методичної та наукові праці. Тому дійсно незрозумілим є висловлювання «не є перекладами з інших мов», бо не роз’яснено, якою мовою має бути «оригінал» публікації «у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях».

Логічно припустити, що законодавець мав на увазі наступне:

Стаття була вже опублікована у будь-якому виданні будь-якою мовою, але це видання не включено до наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science. Після цього ця ж стаття була опублікована іншою мовою у іншому виданні, але такому, що включено до наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science.

Головним є те, що стаття публікується в двох різних виданнях, тобто видання мають два різні номери ISSN.

Наприклад, стаття видається в Україні (українською, російською мовами) у фаховому виданні, що не включено до наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science, але існує перевидання журналу англійською такими видавцями як Springer або Elsevier, та які індексуються наукометричними базами даних Scopus та/або Web of Science.

Зважаючи на «…та не є перекладами з інших мов» публікація в таких виданнях підпадає під вимогу названого пункту Наказу, тому така навчально-­методична чи наукова праця є такою, що задовольняє вимогу даного пункт наказу щодо «заборони» та не може бути зарахованою для отримання вченого звання професора, доцента, старшого дослідника.

Стосовно авторів публікацій статей в «Східно-Європейському журналі передових технологій»:

основною мовою видання є англійська, а статті, що опубліковані лише на сайті іншими мовами (українська, російська), не є статтями в загальноприйнятому видавничому сенсі, тому що не мають сторінок та вихідних даних. Ці статті публікуються лише для зручності неангломовних читачів журналу. Усі офіційні дані щодо видання відносяться виключно до англомовного видання.

 

 
 

Автор (коллектив авторов), подавая рукопись в редакцию "Восточно-Европейского журнала передовых технологий",
соглашается со всеми требованиями к оформлению, подаче рукописи статьи и оплате
и несет полную ответственность в случае нарушения этих требований

© PC "TECHNOLOGY CENTER"